นางสาวภัทรวดี กลีบสุวรรณ์

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวภัทรวดี กลีบสุวรรณ์

1. สำรวจจำนวนยาและเวชภัณฑ์ จัดซื้อ และจัดเตรียมยาให้พร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการ
2. จัดเตรียมกระเป๋าล่วมยาสำหรับกิจกรรมนักศึกษา คณะวิชา และหอพักนักศึกษา
3. งานประกันอุบัติเหตุ ดำเนินการเรื่องค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษาและบุคลากร
4. การให้บริการนำส่งนักศึกษาไปโรงพยาบาลเพื่อไปพบแพทย์ในกรณีต่างๆ ได้แก่ กรณีไปพบแพทย์ตามปกติ กรณีฉุกเฉิน และกรณีแพทย์นัด
5. ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานหอพักนักศึกษา

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…