นายประทีป รูปเหมาะดี

นักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ

นายประทีป รูปเหมาะดี

1. จัดโครงการ / กิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญประโยชน์  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตถึงประสงค์ และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ ตามกำหนดระยะเวลา
2. ประสานงานการขอใช้สถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการของนักศึกษา
3. เสนอการขออนุมัติโครงการของคณะวิชา/สโมสรนักศึกษา/ชมรม ที่ใช้งบประมาณเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา
4. กำกับ ดูแลการจัดกิจกรรมและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา/ชมรมและติดตามการรายงานผล
การดำเนิน โครงการให้ผู้บริหารทราบ
5. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการนำนักศึกษาเข้าร่วมงานกิจกรรม และทำหนังสือโต้ตอบ
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…