นางจุรีพร รอดพ้น

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางจุรีพร รอดพ้น
 
1. ลงทะเบียนหนังสือรับงานพัสดุ
2. ตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ
3. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
4. ลงทะเบียนวัสดุและตัดจ่ายวัสดุคงคลังในระบบMIS
5. จัดทำทะเบียนคุมหมายเลขครุภัณฑ์ และกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดจำหน่วยครุภัณฑ์เสื่อมสภาพการใช้งาน
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริจาครุภัณฑ์ การโอนครุภัณฑ์
7. เบิก-จ่าย ครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และคณะวิชา
8. ตรวจสอบและทำรายงานพัสดุเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการกลาง

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…