นายชลากร ศัพทะเสวี

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายชลากร ศัพทะเสวี
หัวหน้างานสวน สนามและภูมิทัศน์ (รักษาการ)

มีหน้าที่กำกับควบคุมการปฏิบัติงานของคนสวนที่อยู่ในความดูแลโดยกำหนดจุดให้ดูแลและรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดูแล ตรวจสอบการเบิกวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำมัน ที่ใช้ปฏิบัติงานประจำ
2. ดูแล ตรวจสอบการกำจัดขยะให้มีความเรียบร้อย
3. ดูแล ตรวจสอบระบบระบายน้ำดีและน้ำเสีย ให้มีความเรียบร้อย
4. ตรวจสอบรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
5. ดูแล ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกอาคาร
6. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทจ้างเหมาเพื่อมาดูแลงานสวน
7. ดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามผังกายภาพ
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการกลาง

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…