ปณิธาน / คำขวัญ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปณิธาน

สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนทุกภารกิจของคณะวิชาและหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
 

คำขวัญ

ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมให้บริการ สร้างงานคุณภาพ
 

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งด้านบริการ ทำงานอย่างสร้างสรรค์
 

พันธกิจ

1. ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ ด้านห้องเรียน ด้านการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนและการสอบ สำหรับทุกคณะวิชาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ให้บริการด้านสาธารณูปการ และยานพาหนะแก่บุคลากรและนักศึกษาในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
4. ประสานงานการจัดทำงบประมาณ และรับผิดชอบการดำเนินงานด้านพัสดุ การเงิน และบัญชี สำหรับทุกคณะวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการของคณะวิชาและหน่วยงาน
5. ให้บริการด้านระบบการบริหารงานบุคคลสำหรับทุกคณะวิชา และหน่วยงานในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
6. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
7. ดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…