ปณิธาน / คำขวัญ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปณิธาน

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มุ่งมั่นสนับสนุนทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิชาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
 

คำขวัญ

ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมให้บริการ สร้างงานคุณภาพ
 

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งด้านบริการ ทำงานอย่างสร้างสรรค์
 

พันธกิจ

1. สนับสนุนภารกิจของคณะวิชาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังนี้
    1.1 ภารกิจด้านการเรียนการสอน โดยการจัดห้องเรียนและห้องสอบ และให้บริการทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน การผลิตเอกสารการเรียนและการผลิตข้อสอบ
    1.2 ด้านการบริหารจัดการ โดยให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล
2. สนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
    2.1 ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ การจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
    2.2 ด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
    2.3 ด้านการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา การดูแลนักศึกษาในหอพัก และการให้บริการต่าง ๆ ภายในหอพัก
    2.4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา สวัสดิการของนักศึกษาและทุนการศึกษา
    2.5 ด้านการดูแล บำรุง รักษา ระบบสาธารณูปโภค
    2.6 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…