ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมให้บริการ สร้างงานคุณภาพ
 


เรื่อง กำหนดวัน-เวลา ในการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เรื่อง การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. (รายใหม่) และ
กยศ. (รายเก่าต่อเนื่องมาจากมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. (รายใหม่) และ
กยศ. (รายเก่าต่อเนื่องมาจากมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดถ่ายภาพเนื่องในงานศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559
หัวข้อ "แสงอรุณศิลป์"

เรื่อง ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ (กลอนแปด)
เนื่องในงานศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 หัวข้อ "รำลึก อาจารย์ศิลป์ พีระศรี"

เรื่อง ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในงานศิลป์ พีระศรี
ประจำปี 2559 หัวข้อ "รำลึก อาจารย์ศิลป์ พีระศรี"

เรื่อง ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง จำนวนห้องว่างสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าพักหอพักของมหาวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่
และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (กู้ต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษา) และการขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการขอกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยน
สถานศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4)

เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
เรื่อง การขอลาออกจากหอพัก และขอรับเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก
เรื่อง การปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 และการรายงานตัวเข้าหอพัก
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

เรื่อง การจองหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
เรื่อง ปฏิทินทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)
-ใบสมัคร
เรื่อง เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
-ใบสมัคร
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2558
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ กองประจำการ 2559

เรื่อง ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา
(กู้ต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษา) และผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (ชั้นปีที่ 2-4)

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้กู้รายใหม่

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2559
เรื่อง สายด่วน 24 ชั่วโมง ศูนย์ประสานงานรับน้องประชุมเชียร์ 2558 (ศรช.)

เรื่อง ปฏิทิน กิจกรรมต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2558

เรื่อง ปฏิทิน กิจกรรมต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2557