ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมให้บริการ สร้างงานคุณภาพ
 


เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(ครั้งที่ 1)

เรื่อง แผนการดำเนินการของชมรม/กลุ่มกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นทีมบริหาร บริษัท จำลอง "Smart Market Co.
เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
(กรอ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยน
สถานศึกษา

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (กู้ต่อเนื่องมาจากระดับ
มัธยมศึกษา) และผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา

เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

เรื่อง การยืนยันเพื่อนร่วมห้องและอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคปลายปีการศึกษา 2560
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นทีมบริหาร บริษัท จำลอง "Smart Market Co.
เรื่อง กำหนดการปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และ กำหนดการ
รายงานตัวเข้าหอพัก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

เรื่อง การขอลาออกจากหอพัก และขอรับเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก
เรื่อง โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนสำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)
เรื่อง ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. (รายใหม่)
ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กรอ. (รายใหม่)
ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. (รายเก่าต่อเนื่องมาจากมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)
เรื่อง กำหนดเวลาการเบิกประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ปีการศึกษา
2560

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกำหนดการขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้กู้
รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4)

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และ
รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (กู้ต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษา) และการขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เรื่อง การปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 และการรายงานตัวเข้าหอพัก
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

เรื่อง การขอลาออกจากหอพัก และขอรับเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก
เรื่อง การจองหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
เรื่อง กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบ
ปกติขาวแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(ครั้งที่ 1)

เรื่อง โครงการศิลป์ สร้างสรรค์ คนอาสา (SU Project Idea)
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ประจำปี 2560

เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560
เรื่อง กำหนดวัน-เวลา ในการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เรื่อง การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. (รายใหม่) และ
กยศ. (รายเก่าต่อเนื่องมาจากมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. (รายใหม่) และ
กยศ. (รายเก่าต่อเนื่องมาจากมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดถ่ายภาพเนื่องในงานศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559
หัวข้อ "แสงอรุณศิลป์"

เรื่อง ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ (กลอนแปด)
เนื่องในงานศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 หัวข้อ "รำลึก อาจารย์ศิลป์ พีระศรี"

เรื่อง ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในงานศิลป์ พีระศรี
ประจำปี 2559 หัวข้อ "รำลึก อาจารย์ศิลป์ พีระศรี"

เรื่อง ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง จำนวนห้องว่างสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าพักหอพักของมหาวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่
และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (กู้ต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษา) และการขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการขอกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยน
สถานศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4)

เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
เรื่อง การขอลาออกจากหอพัก และขอรับเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก
เรื่อง การปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 และการรายงานตัวเข้าหอพัก
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

เรื่อง การจองหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
เรื่อง ปฏิทินทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)
-ใบสมัคร
เรื่อง เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
-ใบสมัคร
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2558
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ กองประจำการ 2559

เรื่อง ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา
(กู้ต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษา) และผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (ชั้นปีที่ 2-4)

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้กู้รายใหม่

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2559
เรื่อง สายด่วน 24 ชั่วโมง ศูนย์ประสานงานรับน้องประชุมเชียร์ 2558 (ศรช.)

เรื่อง ปฏิทิน กิจกรรมต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2558
เรื่อง ปฏิทิน กิจกรรมต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2557