ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมให้บริการ สร้างงานคุณภาพ
 


เรื่อง ปิดเส้นทางจราจร
เรื่อง โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
เรื่อง การเก็บจักรยานที่เสื่อมสภาพในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
เรื่อง มาตรการใช้รถจักรยานยนต์ในช่วงปิดภาคการศึกษา

เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหาร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ปีการศึกษา 2560

เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่าย ในวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

เรื่อง ผลการคัดเลือกร้านค้าเข้ามาจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกร้านค้าเข้ามาจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
เรื่อง ปิดเส้นทางการจราจร
เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประสงค์เข้ามาบริหารจัดการตลาดนัดในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560

เรื่อง ขยายเวลารับสมัคร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ประเภทรถเข็น)
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560

เรื่อง รายชื่อร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ประเภทรถเข็น) ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560

เรื่อง แจ้งการอนุญาตให้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2560 (ต่อสัญญา)
เรื่อง รายชื่อร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ประเภทรถเข็น) ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกร้านค้าเข้ามาจำหน่ายสินค้า ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ามาบริหารจัดการตลาดนัดในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560

เรื่อง แจ้งดับกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560

เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ประเภทรถเข็น) ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560

เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายสินค้า ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2560
เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์เข้ามาบริหารจัดการตลาดนัดในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560

เรื่อง สถานที่และร้านค้าประเภทจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มการจัดเก็บเงินสนับสนุน
กิจการมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในที่พักอาศัยบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559
เรื่อง กำหนดราคาอาหารและเครื่องดื่ม
เรื่อง มาตรการใช้รถจักรยานยนต์ในช่วงปิดภาคการศึกษา
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ใช้รถยนต์ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ใช้รถจักรยานยนต์ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่พักอยู่หอนอกมหาวิทยาลัย
เรื่อง ห้ามนำรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้ภายในมหาวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการสำหรับผู้ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติเรื่องรถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซด์)
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่พักอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ใช้รถจักรยานยนต์ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรื่อง ข้อปฏิบัติการเข้า-ออกของรถยนต์ ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการรับพัสดุที่ไปรษณีย์อนุญาต
เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี
เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยที่พักอาศัยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง City Campus : พื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ