ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมให้บริการ สร้างงานคุณภาพ
 


เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องอันตราซาวน์สำหรับใช้ในสัตว์ จำนวน 1 ชุด
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะไร้ควัน ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 ชุด

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน จำนวน 1 ชุด

-เอกสารสอบราคาซื้อ
-
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ