ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมให้บริการ สร้างงานคุณภาพ


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุุรี
มาตรการเข้าออกมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์หลังเวลา16.00 น.
แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ใช้รถยนต์ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ใช้รถจักรยานยนต์ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่พักอยู่หอนอกมหาวิทยาลัย

เรื่อง การชำระเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 1/2561

เรื่อง แจ้งการชำระเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษา 1/2561

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ประเภทคณาจารย์

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ประเภทข้าราชการและพนักงานซึงไม่ใช่คณาจารย์

เรื่อง รับสมัครร้านสะดวกซื้อ (โรงอาหารหอพัก2)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหาร

เรื่อง นโยบายปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (5 ส.)

เรื่อง รายงานผู้ประสงค์ต่อสัญญาการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณด้านหลังหอพัก 5-6 ปีการศึกษา 2561

เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ประเภทรถเข็น)

เรื่อง รายชื่อข้าราชการและพนักงาน ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรเพชรบุรีประเภทคณาจารย์
เรื่อง รายชื่อข้าราชการและพนักงาน ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรประเภท
ข้าราชการและพนักงานซึงมิใช่คณาจารย์

แจ้งการอนุญาตให้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในปีการศึกษา 2561
รายงานผู้ประสงค์ต่อสัญญาการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ ปีการศึกษา 2561

รายงานผู้ประสงค์ต่อสัญญาการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2561

เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหาร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ปีการศึกษา 2561

เรื่อง แจ้งการอนุญาตให้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการ ในปีการศึกษา 2561
เรื่อง แจ้งการอนุญาตให้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในปีการศึกษา 2561
เรื่อง ปิดการจราจรเส้นทางก่อสร้างตั้งแต่ถนนทางแยกเข้าหอพักนักศึกษาตลอดแนวและปิดประตู
ทางเข้า-ออกด้านหลังมหาวิทยาลัย

เรื่อง การปรับปรุงพื้นโรงพลศึกษา
เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี
เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561

เรื่อง แจ้งการดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญาร้านค้า
เรื่อง กำหนดนโยบายที่เอื้อต่อการเดินเท้าและใช้รถจักรยาน
เรื่อง นโยบายจำกัดจำนวนรถยนต์
เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครืองดื่ม (ประเภทรถเข็น)
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560

เรื่อง แนวทางการให้บริการของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีตามนโยบาย
Student First

เรื่อง กำหนดนโยบาย BE SMART BE GREEN

เรื่อง ระเบียบการใช้ห้อง Healthy First Fitness และอุปกรณ์ออกกำลังกายภายในห้อง

เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้ให้บริการตามนโยบาย Student First
เรื่อง หมายเลขติดต่อศูนย์รักษาความปลอดภัย
เรื่อง การรับพัสดุที่ไปรษณีย์อนุญาต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่ภายนอกอาคาร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้พื้นที่ภายนอกอาคารสำหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา
เรื่อง กำหนดจุดปิดป้ายประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขั้นตอนการใช้บริการบัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health CARE เข้ารับการรักษา
พยาบาลในโรงพยาบาล/คลินิก

เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการการประกันสุขภาพ
เรื่อง ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน
เรื่อง จุดบริการรับแจ้งเหตุการณ์ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 

 


เรื่อง นักศึกษาที่่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ลงชื่อเป็นจิตอาสาติดต่อขอรับของพระราชทาน ครั้งที่ 2
เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับ ผู้กู้ยืมรายใหม่
และรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (กู้ต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษา) ในลักษณะที่ 1
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 ที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 ที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4)

เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

เรื่อง นักศึกษาที่่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

เรื่อง การปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 และการรายงานตัวเข้าหอพัก
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

เรื่อง การขอลาออกจากหอพัก และขอรับเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
เรื่อง การจองหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
เรื่อง แนวทางการยืมใช้รถจักรยาน Green Bike
เรื่อง นักศึกษาที่่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เรื่อง แนวทางการจัดตลาดนัดในโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง แนวทางและข้อปฏิบัติการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ประจำปี 2561

เรื่อง แบบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง ชมเชยพฤติกรรมของนักศึกษา
เรื่อง รายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
เรื่อง ชมเชยพฤติกรรมของนักศึกษา
เรื่อง กำหนดอัตราค่าดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในหอพักนักศึกษา
เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (ต่อเนื่องมาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 6

เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 5

เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้กู้รายใหม่/
ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กรอ. ปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้กู้รายใหม่/
ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

เรื่อง การรับทุนการศึกษาของนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม กยศ.เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (Macintosh) จำนวน 28 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู จำนวน 200 เครื่อง พร้อมติดตั้งแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันการกระจายความเย็นออกนอกห้องพัก จำนวน 600 แผ่น โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย อาคารเรียนรวม 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ห้องประชุม และห้องเอนกประสงค์ สำหรับวิทยาเขตเมืองทองธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 12 เครื่อง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกและเผาขยะ ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนไก่เนื้อระบบปิด ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นโรงพลศึกษา ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-เอกสารประกวดราคา
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องถ่ายวีดีโอความละเอียดสูง 4k พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561