ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมให้บริการ สร้างงานคุณภาพ


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุุรี
มาตรการเข้าออก มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์หลังเวลา16.00 น.
แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ใช้รถยนต์ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ใช้รถจักรยานยนต์ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่พักอยู่หอนอกมหาวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่าย ในวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
เรื่อง ระเบียบการใช้ห้อง Healthy First Fitness และอุปกรณ์ออกกำลังกายภายในห้อง

เรื่อง ผลการคัดเลือกร้านค้าเข้ามาจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกร้านค้าเข้ามาจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้ให้บริการตามนโยบาย Student First
เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
เรื่อง การเก็บจักรยานที่เสื่อมสภาพในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรื่อง หมายเลขติดต่อศูนย์รักษาความปลอดภัย
เรื่อง ปิดเส้นทางการจราจร
เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
เรื่อง การรับพัสดุที่ไปรษณีย์อนุญาต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่ภายนอกอาคาร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้พื้นที่ภายนอกอาคารสำหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา
เรื่อง กำหนดจุดปิดป้ายประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขั้นตอนการใช้บริการบัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health CARE เข้ารับการรักษา
พยาบาลในโรงพยาบาล/คลินิก

เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการการประกันสุขภาพ
เรื่อง จุดบริการรับแจ้งเหตุการณ์ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนสำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 สำหรับผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (กู้ต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษา) และผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา

เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

เรื่อง แบบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง ชมเชยพฤติกรรมของนักศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. (รายใหม่)
ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กรอ. (รายใหม่)
ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. (รายเก่าต่อเนื่องมาจากมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง รายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
เรื่อง ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)
เรื่อง ชมเชยพฤติกรรมของนักศึกษา
เรื่อง กำหนดอัตราค่าดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในหอพักนักศึกษา
เรื่อง กำหนดเวลาการเบิกประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ปีการศึกษา
2560

เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (ต่อเนื่องมาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 6

เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 5

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกำหนดการขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้กู้
รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4)

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และ
รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (กู้ต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษา) และการขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เรื่อง การปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 และการรายงานตัวเข้าหอพัก
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

เรื่อง การขอลาออกจากหอพัก และขอรับเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก

เรื่อง การจองหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4

เรื่อง กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบ
ปกติขาวแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(ครั้งที่ 1)

เรื่อง โครงการศิลป์ สร้างสรรค์ คนอาสา (SU Project Idea)

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ประจำปี 2560

เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้กู้รายใหม่/
ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กรอ. ปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้กู้รายใหม่/
ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

เรื่อง การรับทุนการศึกษาของนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม กยศ.
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561