ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมให้บริการ สร้างงานคุณภาพประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุุรี
มาตรการเข้าออกมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์หลังเวลา16.00 น.
แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ใช้รถยนต์ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ใช้รถจักรยานยนต์ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่พักอยู่หอนอกมหาวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครืองดื่ม (ประเภทรถเข็น)
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560

เรื่อง แนวทางการให้บริการของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีตามนโยบาย
Student First

เรื่อง มาตรการใช้รถจักรยานยนต์ในช่วงปิดภาคการศึกษา
เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหาร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ปีการศึกษา 2560

เรื่อง กำหนดนโยบาย BE SMART BE GREEN

เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่าย ในวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

เรื่อง ระเบียบการใช้ห้อง Healthy First Fitness และอุปกรณ์ออกกำลังกายภายในห้อง

เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้ให้บริการตามนโยบาย Student First
เรื่อง การเก็บจักรยานที่เสื่อมสภาพในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรื่อง หมายเลขติดต่อศูนย์รักษาความปลอดภัย
เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
เรื่อง การรับพัสดุที่ไปรษณีย์อนุญาต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่ภายนอกอาคาร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้พื้นที่ภายนอกอาคารสำหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา
เรื่อง กำหนดจุดปิดป้ายประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขั้นตอนการใช้บริการบัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health CARE เข้ารับการรักษา
พยาบาลในโรงพยาบาล/คลินิก

เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการการประกันสุขภาพ
เรื่อง จุดบริการรับแจ้งเหตุการณ์ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง แนวทางการจัดตลาดนัดในโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรื่อง แนวทางและข้อปฏิบัติการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ประจำปี 2561

เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นทีมบริหาร บริษัท จำลอง "Smart Market Co.

เรื่อง การยืนยันเพื่อนร่วมห้องและอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคปลายปีการศึกษา 2560

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นทีมบริหาร บริษัท จำลอง "Smart Market Co.

เรื่อง กำหนดการปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และ กำหนดการ
รายงานตัวเข้าหอพัก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

เรื่อง การขอลาออกจากหอพัก และขอรับเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก
เรื่อง โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนสำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
(กรอ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยน
สถานศึกษา

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (กู้ต่อเนื่องมาจากระดับ
มัธยมศึกษา) และผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา

เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561
เรื่อง แบบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง ชมเชยพฤติกรรมของนักศึกษา
เรื่อง รายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
เรื่อง ชมเชยพฤติกรรมของนักศึกษา
เรื่อง กำหนดอัตราค่าดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในหอพักนักศึกษา
เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (ต่อเนื่องมาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 6

เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 5

เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้กู้รายใหม่/
ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กรอ. ปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้กู้รายใหม่/
ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

เรื่อง การรับทุนการศึกษาของนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม กยศ.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561