ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมให้บริการ สร้างงานคุณภาพ


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุุรี
มาตรการเข้าออกมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์หลังเวลา16.00 น.
แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ใช้รถยนต์ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ใช้รถจักรยานยนต์ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่พักอยู่หอนอกมหาวิทยาลัย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ลงชื่อเป็นจิตอาสาติดต่อขอรับของพระราชทาน ครั้งที่ 2
เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561

เรื่อง แจ้งการดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญาร้านค้า

เรื่อง กำหนดนโยบายที่เอื้อต่อการเดินเท้าและใช้รถจักรยาน
เรื่อง นโยบายจำกัดจำนวนรถยนต์

เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครืองดื่ม (ประเภทรถเข็น)
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560

เรื่อง แนวทางการให้บริการของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีตามนโยบาย
Student First

เรื่อง กำหนดนโยบาย BE SMART BE GREEN

เรื่อง ระเบียบการใช้ห้อง Healthy First Fitness และอุปกรณ์ออกกำลังกายภายในห้อง

เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้ให้บริการตามนโยบาย Student First
เรื่อง หมายเลขติดต่อศูนย์รักษาความปลอดภัย
เรื่อง การรับพัสดุที่ไปรษณีย์อนุญาต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่ภายนอกอาคาร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้พื้นที่ภายนอกอาคารสำหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา
เรื่อง กำหนดจุดปิดป้ายประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขั้นตอนการใช้บริการบัตรประกันสุขภาพ Muang Thai Health CARE เข้ารับการรักษา
พยาบาลในโรงพยาบาล/คลินิก

เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการการประกันสุขภาพ
เรื่อง จุดบริการรับแจ้งเหตุการณ์ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)
เรื่อง นักศึกษาที่่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

เรื่อง การปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 และการรายงานตัวเข้าหอพัก
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

เรื่อง การขอลาออกจากหอพัก และขอรับเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

เรื่อง การจองหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

เรื่อง แนวทางการยืมใช้รถจักรยาน Green Bike
เรื่อง นักศึกษาที่่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เรื่อง แนวทางการจัดตลาดนัดในโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง แนวทางและข้อปฏิบัติการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ประจำปี 2561

เรื่อง แบบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง ชมเชยพฤติกรรมของนักศึกษา
เรื่อง รายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
เรื่อง ชมเชยพฤติกรรมของนักศึกษา
เรื่อง กำหนดอัตราค่าดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในหอพักนักศึกษา
เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (ต่อเนื่องมาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 6

เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 5

เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุกลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้กู้รายใหม่/
ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กรอ. ปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้กู้รายใหม่/
ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

เรื่อง การรับทุนการศึกษาของนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม กยศ.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนไก่เนื้อระบบปิด ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นโรงพลศึกษา ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-เอกสารประกวดราคา
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องถ่ายวีดีโอความละเอียดสูง 4k พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561