นางสาวปาริชาติ ชาพรหมมา

นักพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาติ ชาพรหมมา
 
1. ขออนุมัติจัดซื้อ ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าวัสดุ ของสำนักงานวิทยาเขตฯ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติจัดซื้อและเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
3. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ นอกสถานที่
4. ดำเนินการเบิก-จ่าย วัสดุคงคลังของวิทยาเขตสรสนเทศเพชรบุรี
5. จัดทำบัญชีวัสดุ แยกตามชนิดและประเภทของวัสดุ และรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน
6. ดูแลและจัดเก็บเอกสารสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการกลาง

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…