นางสาวประภาศรี ยินดี

นักพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวประภาศรี ยินดี
 
1. ขอรายละเอียดครุภัณฑ์ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ขออนุมัติเบิกจ่ายครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์และกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ ของสำนักงานวิทยาเขตฯ และทุกคณะวิชา   
2. ขออนุมัติจัดจ้าง ขออนุมัติเบิกจ่าย  เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานตรวจการจ้างของสำนักงานวิทยาเขตฯ และทุกคณะวิชา
3. ร่างและจัดเก็บสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง   
4. ตรวจสอบและขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และจัดเก็บหนังสือค้ำประกันสัญญา ออกหนังสือรับรองผลงาน
5. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
6. จัดทำรายงาน/ผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ตามรูปแบบของสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน (สตง.) รายไตรมาส
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการกลาง

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…