นางสาวสุวิมล ชาพรหมมา

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุวิมล ชาพรหมมา
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

มีหน้าที่กำกับควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ควบคุม ดูแล  และกำชับการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามขั้นตอนระบบงานที่กำหนดไว้
2. จัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงปิดภาคการศึกษา วันหยุดนักขัตฤกษ์โดยประสานงานกับทุกคณะวิชา
3. รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและเหตุการณ์ เสนอผู้บริหารทุกเดือน ยกเว้นมีเหตุการณ์ผิดปกติที่สำคัญให้รายงานผู้บริหารทราบทันที
4. ประสานงานกับบริษัทที่จ้างเหมาเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย
5. จัดทำรายงานผลการตัดที่ล็อคจักรยานและการสูญหายรถจักรยานของนักศึกษา
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการกลาง

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…