นางสาววันเพ็ญ แสงพูล

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววันเพ็ญ แสงพูล

1. งานด้านการเจ้าหน้าที่ (คัดเลือก สรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และลาออก)  ของข้าราชการ และพนักงานฯ
2. การประเมินทดลองงาน การประเมินต่อสัญญา และการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการและพนักงานฯ
3. การจัดทำสัญญาจ้างฯและประสานงานให้บุคลากรลงนามในสัญญาจ้าง
4. การเดินทางไปราชการ เพื่อการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และเสนอผลงานวิจัย ของข้าราชการ พนักงานฯ
5. การขึ้นทะเบียน การแจ้งลาออกของผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคม
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริหารทั่วไป

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…