นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์

1. จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน/ เงินรายได้สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3. การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และการประเมินความพึงพอใจสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. จัดทำแผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รวมทั้งติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติราชการประจำปี, แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานอธิการบดี
6. การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย และการประชุมคณะกรรมการประจำปีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี  โดยทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริหารทั่วไป

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…