นางสาวแสงจันทร์ คงอิ่ม

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวแสงจันทร์ คงอิ่ม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

มีหน้าที่กำกับ ควบคุม การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดงานบริหารทั่วไป และรับผิดชอบงาน ดังนี้

1. การลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศของข้าราชการ พนักงานฯ
2. การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พนักงานฯ
3. การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานฯ
4. การตรวจสอบความสะอาด การประสานงานขอใช้พื้นที่ภายใน อาคารบริหาร และอาคารแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
5. การขอใช้ห้องประชุมและการจัดเลี้ยง
6. การประสานการขอใช้พื้นที่ภายในอาคารที่รับผิดชอบ
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริหารทั่วไป

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…