นายภควัต โรจนโพธิ์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นายภควัต โรจนโพธิ์
 
1. การติดตั้งและอำนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ประจำอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 3  ห้อง ร.2301,    ร.2302, ร.2303, ร.2304, ร.2305, ร.2306, ร.2307, ร.2308, ร.2309, ร.2310, ร.2311, ร.2312, ร.2313  และห้องประชุมใหญ่ชั้น 2  อาคารเรียนรวม 2
2. การดูแลการเก็บรักษาและซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ในความรับผิดชอบ
3. สำรวจและรายงานสภาพห้องเรียนทุกรายการหลังปิดภาคการศึกษา
4. สำรวจและรายงานความพร้อมของห้องเรียนทุกรายการก่อนเปิดภาคการศึกษา
5. ให้บริการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ การสำเนาวีดิทัศน์ และแปลงไฟล์วีดีโอพร้อมทั้งบันทึก  ลงแผ่นซีดี, ถ่ายภาพนิ่ง,ถ่ายวิดีโอ พร้อมแปลงไฟล์และบันทึกลงแผ่น สำหรับอาจารย์และบุคลากร
6. รับจองห้องเรียนนอกตารางเรียนทุกอาคาร
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการการสอน

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…