นางสาวฐิติยา สมยา

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวฐิติยา สมยา
หัวหน้างานบริการการสอน
 
มีหน้าที่กำกับควบคุม การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดงานบริการการสอน และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
 
1. ประสานงานการจัดห้องเรียน ห้องสอบ น้ำดื่มสำหรับกรรมการคุมสอบ กับคณะวิชาในวิทยาเขตเพชรบุรี
2. สำรวจและวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน
3. การตรวจสอบความสะอาดอาคารวิทยบริการ และอาคารเรียนรวม 2
4. ประสานงานการขอใช้พื้นที่ภายในอาคารที่รับผิดชอบ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานบริการการสอน

 

ปณิธาน / คำขวัญ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…