คณะวิชา/หน่วยงาน

หอสมุด

ประวัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยขึ้นครั้งแรก ณ วังท่าพระ เมื่อ พ.ศ. 2507 มีฐานะเป็นแผนก สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ โดยใช้สถานที่ทำการร่วมกับแผนกอื่นๆ ในสำนักงานอธิการบดี ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารด้านหลังอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีพื้นที่ให้บริการประมาณ 50 ตารางเมตร
 
เมื่อมหาวิทยาลัยสร้างอาคารหอสมุดวังท่าพระแล้ว จึงได้เข้าทำการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2518 แต่เนื่องจากความจำกัดของพื้นที่ที่ให้บริการ จึงได้ขยายพื้นที่ห้องบริการวารสารไปยังห้อง 3103 ชั้นใต้ดินอาคารศูนย์รวม 3 และในเวลาต่อมาได้มีการย้ายพื้นที่บริการโสตทัศนูปกรณ์ และพื้นที่การทำงานของบุคลากรไปยังชั้น 3 และชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการเดิม บริเวณด้านหลังอาคารหอสมุดฯ
 
พ.ศ. 2511 มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายวิทยาเขตไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งห้องสมุดขึ้นอีกแห่งหนึ่ง มีฐานะเป็นแผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ โดยใช้สถานทำการชั่วคราวบริเวณห้องกลาง ชั้นล่างอาคารทับแก้ว 1 (A1) มีพื้นที่ให้บริการประมาณ 200 ตารางเมตร กระทั่ง พ.ศ.2519 จึงย้ายไปยังอาคารถาวร 2 ชั้น และย้ายไปยังอาคารใหม่ 4 ชั้น ปัจจุบัน คือ อาคารหอสมุดฯ เมื่อ พ.ศ. 2536 ต่อมา พ.ศ. 2545 ได้ขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติมไปยังอาคารใหม่อีกหลังหนึ่ง คือ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
 
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้ง “สำนักหอสมุดกลาง” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2532 โดยรวมแผนกห้องสมุด สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ และแผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ เข้าด้วยกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 8 วรรคสอง กำหนดให้สำนักหอสมุดกลาง เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติฯ กล่าวคือ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งการให้บริการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
ในปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยได้ขยายการจัดการศึกษา ไปยังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อเปิดสอนคณะวิชาที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา แห่งชาติฉบับที่ 8 พร้อมได้จัดทำและปรับแผนแม่บทวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (พ.ศ. 2545-2549) สำนักหอสมุดกลาง จึงได้จัดตั้งหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีขึ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ใช้สถานที่ชั้น 3 อาคารเรียนรวมเป็นที่ทำการ โดยมีหอสมุดวังท่าพระ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคและการจัดบริการ ต่อมา พ.ศ. 2549 ได้ย้ายหอสมุดฯ มายังอาคารวิทยบริการชั้น 1 และชั้น 2
 
นอกจากสำนักหอสมุดกลางจะมีหอสมุด ซึ่งให้บริการใน 3 วิทยาเขตแล้ว ยังมีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแล โดยการแบ่งส่วนงานภายใน คือ โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผนวกเข้าเป็นภารกิจหนึ่งของสำนักหอสมุดกลาง ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2540 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 และได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักหอสมุดกลาง โดยมีฐานะเป็นฝ่าย ใช้ชื่อว่า หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
 

Website

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี


 

ประวัติ

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร (เดิมชื่อ "ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร") ได้รับอนุมัติจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2533 โดยมีภาระกิจหลักในการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย บริการทางด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนั้นสำนักดิจิทัลฯ ยังให้บริการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการฝึกอบรมทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย การให้บริการด้านระบบเครือข่าย ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์แก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนดำเนินการวิจัยในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ได้ให้บริการดังกล่าวในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาเขตวังท่าพระ สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 
Website

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลคณะ

ประเทศไทยเห็นความสำคัญของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมกับสามารถประยุกต์ศาสตร์แขนงดังกล่าวไปใช้งานให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีภูมิปัญญาสูง มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม เพรียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณและจิตสำนึก ในความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเล็งเห็นความสำคัญใน การผลิตบัณฑิต ที่สามารถประยุกต์ความรู้และมีทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็น บุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยจผลิตบัณฑิตจากพื้นฐานของการนำศักยภาพที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพด้านศิลปะซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอยู่ ในระดับแนวหน้า ของประเทศไทย
 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้พัฒนาโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจังหวัดหนึ่งใน ภูมิภาคตะวันตก อันจะทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจำนวนหนึ่ง สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน พัฒนาความเจริญให้กับชุมชน ท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนความก้าวหน้าทางธุรกิจได้ โดยในเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน
 
การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น ในปีการศึกษา 2546 โดยเปิด 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ต่อมาในปีการศึกษา 2550 ได้เปิดทำการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ 5 วิชาเอก คือ วิชาเอกการโฆษณา วิชาเอกการลูกค้าสัมพันธ์ วิชาเอกภาพยนตร์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ วิชาเอกวารสารและหนังสือพิมพ์
 

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
ติดต่อ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หมู่ 3 ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์/โทรสาร: 0 3 259 4033
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี
เลขที่ 80 ถ.ป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 
Website
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…