ข่าววิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (43)

ข่าววิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตแห่งนี้ใช้รูปแบบผสมผสาน ระหว่างวิทยาเขตสารสนเทศกับ มหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิม คือมีทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยใช้ระบบสารสนเทศ เข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมด้านอื่นๆ ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ บริการทางวิชาการ แก่สังคมตามพันธกิจการจัดการศึกษาสาขาต่างๆ

เพื่อให้การบริการนักศึกษาของบุคลากรในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ่านประกาศ

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติรับทราบและให้ทุกส่วนงาน อ่านประกาศ

Page 9 of 11
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…