ข่าววิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (51)

ข่าววิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตแห่งนี้ใช้รูปแบบผสมผสาน ระหว่างวิทยาเขตสารสนเทศกับ มหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิม คือมีทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยใช้ระบบสารสนเทศ เข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมด้านอื่นๆ ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ บริการทางวิชาการ แก่สังคมตามพันธกิจการจัดการศึกษาสาขาต่างๆ

เพื่อให้การบริการนักศึกษาของบุคลากรในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ่านประกาศ

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติรับทราบและให้ทุกส่วนงาน อ่านประกาศ

Page 11 of 13
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…