ประกาศ

Children categories

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุุรี

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุุรี (5)

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

View items...

ด้วยปัจจุบันมีบุคลากรจำนวนมากที่จำเป็นต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักและที่ทำงาน (จากการสำรวจสติกเกอร์รถยนต์ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 พบว่ามีจำนวน 140 คัน) เพื่อให้การใช้รถจักรยานยนต์ของบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดปัญหาด้านการสัญจรภายในวิทยาเขตฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับ บุคลากรที่ใช้รถจักรยานยนต์ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังนี้ อ่านประกาศ

Page 2 of 2
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…