ข่าวเด่น

Children categories

ข่าววิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ข่าววิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (51)

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตแห่งนี้ใช้รูปแบบผสมผสาน ระหว่างวิทยาเขตสารสนเทศกับ มหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิม คือมีทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยใช้ระบบสารสนเทศ เข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมด้านอื่นๆ ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ บริการทางวิชาการ แก่สังคมตามพันธกิจการจัดการศึกษาสาขาต่างๆ

View items...
ข่าวกิจการนักศึกษา

ข่าวกิจการนักศึกษา (60)

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสติปัญญา ใฝ่การเรียนรู้ นึกคิดอย่างเป็นระบบ มีจิตสำนึกและศักยภาพในการสร้างงาน บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีวินัยรับผิดชอบต่อตนเองและเอื้ออาทรต่อสังคม ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น สุขภาพดี มีความเป็นสากล โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ประสบการณ์และการเรียนรู้ รวมทั้ง การจัดสภาพแวดล้อมตลอดจนบริการและสวัสดิการต่างๆ ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน

View items...
Page 5 of 42
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…