ตอบคำถามที่พบบ่อยจากนักศึกษา

30 January 2020 Author :  
คุณมีคำถาม? เรามีคำตอบ!

คำถาม และคำตอบเกี่ยวกับ

1. การขอหนังสือสำคัญผ่านระบบออนไลน์ 

2. การขอหนังสือสำคัญด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

3. บัตรประจำตัวนักศึกษา

4. หอพักนักศึกษา

5. การเงินนักศึกษา

6. การลงทะเบียน

7. สถานภาพนักศึกษา

8. การประมวลผลการศึกษา

9. การสำเร็จการศึกษา

 • จ่ายเงินค่าหนังสือรับรองออนไลน์ไปแล้ว แต่ทำไมระบบขึ้นไม่จ่าย ?

  ระบบจะขึ้นว่าจ่ายเงินแล้วหลังจากที่นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารประมาณ 2-3 วันทำการ

  • ทำไมเอกสารออนไลน์โดนตีกลับ ?

   เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารแบบ EMS ส่วนใหญ่เอกสารที่โดนตีกลับไปรษณีย์แจ้งว่า “ไม่มารับภายในเวลาที่กำหนด” “จ่าหน้าไม่ชัดเจน” “ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า” “ย้ายที่อยู่”

  • การขอเอกสารออนไลน์ใช้ระยะเวลากี่วันจึงจะได้รับเอกสาร ?

   เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกเอกสารให้เมื่อระบบขึ้นว่าจ่ายเงินแล้ว และจัดส่งเอกสารแบบ EMS ในวันถัดไป ประมาณ 5 วัน

   • ขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ไว้ แต่ต้องใช้เอกสารด่วน ต้องทำอย่างไร ?

    หากต้องการด่วน ให้นำเอกสารไปชำระเงินที่ธนาคารมาแสดงที่กองบริหารงานวิชาการ วิทยาเขตสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และรับเอกสารได้ทันที

   • ขอหนังสือรับรองได้ที่ไหนบ้าง ขอต่างวิทยาเขตอื่นได้ไหม ?

    นักศึกษาสามารถขอหนังสือรับรองได้ทั้ง 3 วิทยาเขต ได้แก่ 1. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2. กองบริหารงานวิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 3. กองบริหารงานวิชาการ วังท่าพระ กรุงเทพฯ

   • หนังสือรับรอง/Transcript ขอแทนกันได้หรือไม่ ?

    นักศึกษาสามารถขอหนังสือรับรอง/Transcript แทนกันได้ โดยนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในใบคำขอหนังสือสำคัญให้ถูกต้องและครบถ้วน

   • หนังสือรับรอง/Transcript มีอายุการใช้งานกี่เดือน ?

    1. Transcript (สำเร็จการศึกษา) ไม่มีวันหมดอายุ 2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา มีอายุ 60 วัน

   • ค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรองเท่าไร ?

    ค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท

   • มีบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไหม ?

    มีบริการจัดส่งหนังสือสำคัญทางไปรษณีย์ โดยนักศึกษาจะต้องเสียค่าจัดส่งเอกสารแบบ EMS จำนวน 50 บาท

   • หนังสือรับรองคาดว่าสำเร็จการศึกษาขอได้เมื่อไหร่ ?

    นักศึกษาสามารถขอหนังสือรับรองคาดว่าสำเร็จการศึกษาได้ต่อเมื่อนักศึกษาต้องยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว และในระบบ Reg ขึ้นสถานะว่า “รอการอนุมัติ”

   • สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะขอหนังสือสำคัญได้ไหม เช่น Transcript หนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา ?

    นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว สามารถขอหนังสือสำคัญได้ ติดต่อด้วยตนเองที่กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี กองบริหารงานวิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ และกองบริหารงานวิชาการ วังท่าพระ

   • สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะขอหนังสือสำคัญออนไลน์ได้หรือไม่ ?

    นักศึกษาสามารถขอผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ http://reg.su.ac.th และดำเนินการตามขั้นตอนในการขอเอกสาร ออนไลน์

   • หลังจากยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะอนุมัติสำเร็จการศึกษา ?

    ประมาณ 30 วันหรือ 1 เดือน

   • ใบปริญญาบัตรหาย มหาวิทยาลัยออกให้ใหม่ได้ไหม ?

    หากใบปริญญาบัตรหาย มหาวิทยาลัยไม่สามารถออกให้ใหม่ได้ แต่นักศึกษาสามารถขอใบแทนปริญญาบัตรทดแทนได้

   • ทำไมเอกสารการศึกษาบางประเภท เช่น ใบแทนปริญญาบัตร ไม่สามารถขอได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา ?

    ใบแทนปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถขอได้ เมื่อสภามหาวิทยาลัยทำการอนุมัติปริญญาแล้วเท่านั้น

   • บัตรนักศึกษาหายต้องทำอย่างไร ทำที่ไหน ?

    - นักศึกษารหัส 62 หากบัตรนักศึกษาหาย/ชำรุด/ลืมรหัส นักศึกษาต้องมาติดต่อขอหนังสือรับรองการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ที่ 1. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี 2. กองบริหารงานวิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 3. กองบริหารงานวิชาการ วังท่าพระ โดยให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง จากนั้นให้เดินทางไปติดต่อขอออกบัตรใหม่โดยนำเอกสารทั้งหมดไปที่ธนาคารกสิกรไทยตามสาขาที่กำหนด ดังนี้ 1. วิทยาเขตเพชรบุรี สาขาชะอำ 2. สนามจันทร์ สาขาเทสโก้โลตัส นครปฐม 3. กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 4. สมุดบัญชีเล่มเดิมที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถรับบัตรได้ภายใน 1 วันทำการ - นักศึกษารหัส 58- 61 จะต้องมาติดต่อกรอกข้อมูลทำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี อาคารบริหาร ชั้น 1 พร้อมแนบเอกสารตามที่แจ้งในแบบฟอร์มฯ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาชะอำเพื่อดำเนินการออกบัตรใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ ทั้งนี้ หากต้องการเปลี่ยนเป็นบัตรธนาคารกสิกรไทย จะต้องติดต่อขอหนังสือรับรองการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ที่ 1. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี 2. กองบริหารงานวิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 3. กองบริหารงานวิชาการ วังท่าพระ โดยให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง และไปติดต่อขอออกบัตรใหม่ที่ธนาคารกสิกรไทยตามสาขาที่กำหนด ดังนี้ 1. วิทยาเขตเพชรบุรี สาขาชะอำ 2. สนามจันทร์ สาขาเทสโก้โลตัส นครปฐม 3. กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

   • บัตรนักศึกษาหายสามารถใช้บัตรประชาชนเข้าสอบได้ไหม ?

    นักศึกษาต้องติดต่อคณะวิชาที่สังกัดเพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บัตรประชาชนแสดงตัวในการสอบแทน

   • ถ้าบัตรนักศึกษาหายจะลงทะเบียนเรียนได้หรือไม่ ?

    นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ แต่นักศึกษาต้องนำเงินสดมาจ่ายที่การเงินของมหาวิทยาลัย

   • บัตรนักศึกษาหายไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ต้องทำอย่างไร?

    - นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนในช่วงเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา - นักศึกษาติดต่อกองบริหารงานวิชาการ วังท่าพระ / พระราชวังสนามจันทร์ หรือ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี เพื่อทำบัตรใหม่ - กรณีเป็นบัตรที่ออกโดยธนาคารกรุงไทยสามารถชำระเงินผ่าน Application K PLUS – ยื่นคำร้องเพื่อชำระเงินสดได้ที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรือ งานการเงิน กองคลัง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ หรืองานการเงิน กองคลัง วิทยาเขตเพชรบุรี

   • ทำไมนักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรนักศึกษา ?

    เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของธนาคาร

   • ชำระค่าหอพักได้ที่ไหน ?

    กรณีที่อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งหนี้ สามารถชำระผ่านธนาคารที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ได้กรณีที่พ้นระยะเวลาที่กำหนด สามารถชำระเงินได้ที่ 1. งานการเงิน กองคลัง วิทยาเขตเพชรบุรี 2. งานการเงิน กองคลัง วิทยาเขตสนามจันทร์

   • กู้ กรอ.ต้องจ่ายค่าหอพักก่อนแล้วค่อยเอาใบเสร็จมาเบิกคืนใช่หรือไม่ ?

    นักศึกษากู้ยืมได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น ค่าหอพักต้องชำระเงินเอง

   • เงินค่าประกันของเสียหายหอพัก 500 บาทจะได้เมื่อไหร่ ?

    เมื่อลาออกจากหอพักและไม่มีของเสียหายในห้องพัก

   • เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ต้องย้ายของออกจากหอพักเลยหรือไม่ ?

    ต้องย้ายของออกจากหอพักก่อนวันประกาศปิดหอพัก เนื่องจาก มหาวิทยาลัยจะต้องทำความสะอาด และตรวจสอบความชำรุดเสียหายในห้องพักพร้อมซ่อมแซมในช่วงปิดภาคการศึกษา

   • กรณีที่ครุภัณฑ์ชำรุด ให้ตั้งหนี้ในระบบได้ไหม ?

    สามารถตั้งหนี้ในระบบได้ โดยนักศึกษาจะต้องมาแจ้งที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก

   • นักศึกษาขอย้ายห้องได้ไหม ?

    สามารถย้ายได้หากมีห้องพักว่าง โดยนักศึกษาจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก

   • นักศึกษาทำบัตรคีย์การ์ดเข้าหอพักหาย จะทำใหม่ได้ไหม ?

    สามารถทำบัตรใหม่ได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหอพักและชำระเงิน จำนวน 100 บาท

   • ลาออกจากหอพักต้องทำอย่างไร ?

    รับและยื่นคำร้องขอลาออกจากหอพักที่เจ้าหน้าที่พร้อมชำระเงินในส่วนที่คงค้างให้กับมหาวิทยาลัย

   • นักศึกษาเข้าหอพักหลังเวลาหอปิดต้องทำอย่างไรบ้าง ?

    1. กรณีที่เป็นกิจกรรมและโครงการ ดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอเข้าหอพักหลังกำหนดโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการลงชื่อรับรองและส่งเอกสารที่สำนักงานหอพักนักศึกษา 2. กรณีอื่นๆ ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก เพื่อลงชื่อรับรองการเข้าหอพัก

   • นักศึกษาสอบถามเรื่องกุญแจห้องพักหายสามารถปั๊มมาคืนได้หรือไม่ ?

    ไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก หอพักจะดำเนินการเปลี่ยนลูกบิดให้ใหม่ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา

   • การชำระค่าหอพักต้องจ่ายเป็นรายเดือน หรือเป็นเทอม ?

    มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายภาคการศึกษา (เทอม)

   • ชำระเงินหน้าเคาน์เตอร์ด้วยอะไรบ้าง ?

    เงินสด แคชเชียร์เช็ค

   • ถ้าไม่สะดวกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกช่องทางชำระเงินเป็นเงินโอนได้ไหม ?

    ไม่ได้ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีการโอนเงินเข้ามาในระบบจำนวนมาก จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเงินโอนค่าอะไร

   • ไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดต้องทำอย่างไร ?

    นักศึกษาติดต่อทะเบียนคณะวิชาต้นสังกัด จะต้องขอผ่อนผันการชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะวิชาของตน ซึ่งจะสามารถขอผ่อนผันได้เฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษ โดยมีค่าธรรมเนียมของส่วนกลางที่นักศึกษาไม่สามารถขอผ่อนผัน ได้แก่ ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์ ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าบำรุงสุขภาพ ค่าธรรมเนียมบริการลงทะเบียน และค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ

   • ขอใบเสร็จรับเงินได้ที่ไหน ?

    กรณีชำระเงินออนไลน์ จากบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่หน้าระบบ REG. เมนู “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” โดยการ Print ครั้งแรกจะเป็นต้นฉบับ สามารถนำไปประกอบการเบิกได้ หากใบเสร็จสูญหายและ Print ใหม่จะเป็น (สำเนา) จะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงนามรับรอง โดยติดต่อที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพ หรือ การเงิน กองคลัง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และการเงิน กองคลัง วิทยาเขตเพชรบุรี หรือมาขอใบเสร็จใหม่จากเจ้าหน้าที่การเงินทั้ง 3 แห่ง

   • สามารถชำระเงินค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ได้ไหม?

    ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ชำระเงินของมหาวิทยาลัย

   • ทำไมต้องคิดค่าปรับชำระเงินช้า ?

    เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

   • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต 2 ใบได้ไหม ?

    ชำระได้ แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่กำหนด

   • ช่วงลงทะเบียนชำระเงิน ไม่สามารถปริ้นใบชำระเงินได้ ต้องมาชำระเงินสดหน้าเคาน์เตอร์โดยส่วนใหญ่เป็นเพราะอะไร ?

    ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินในบัญชีมีเพียงพอที่จะให้ธนาคารหัก หากธนาคารตัดเงินแล้ว อีก 2-3 วัน สามารถ print ใบเสร็จรับเงินในระบบได้ ไม่จำเป็นต้องมาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ของมหาวิทยาลัย

   • ลงทะเบียนในระบบไปแล้ว แต่ข้อมูลหายชำระเงินไม่ได้ต้องทำไง ?

    เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ชำระเงินโดยตัดจากบัญชีภายใน 3 วัน หรือชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของมหาวิทยาลัย หากไม่ชำระระบบจะลบผลการลงทะเบียนซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่

   • ชำระเงินหน้าเคาน์เตอร์ได้ที่ไหนบ้าง ?

    1. กองคลัง ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพ 2. การเงิน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 3. การเงิน ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

   • เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนขอได้ที่ไหน?

    สามารถ print จากระบบ REG เมนู เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน

   • จำรหัส (บัตรนักศึกษา) สำหรับจ่ายเงินออนไลน์ (ธ.กรุงไทย) ไม่ได้ ต้องทำยังไง?

    ต้องติดต่อสอบถามจากธนาคารโดยตรง

   • มีหนี้ค่าลงทะเบียน/ค้างชำระ เท่าไหร่ ?

    ต้องตรวจสอบจากระบบ REG

   • ลงทะเบียนต่ำสุด-สูงสุดได้กี่หน่วยกิต ?

    ภาคการศึกษาปกติลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

   • ลงทะเบียนไม่ทัน ต้องทำอย่างไร ?

    นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้อง “ขอลงทะเบียน / เพิ่ม / ถอน ช้าเป็นกรณีพิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ยื่นคำร้องที่คณะวิชาต้นสังกัดผ่านคณะกรรมการประจำคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด

   • ต้องการลงทะเบียน แต่ที่นั่งกันสำรองเต็มต้องทำอย่างไร ?

    นักศึกษาต้องขออนุญาตลงทะเบียนเรียน (สำรองที่นั่ง) โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนวิชา ผ่านเจ้าหน้าที่ทะเบียนคณะวิชาของคณะวิชานั้น ๆ

   • ลงทะเบียนไม่ได้เนื่องจากตารางเรียน-ตารางสอบซ้าซ้อนต้องทำอย่างไร ?

    1.กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้าซ้อนกัน จะต้องขออนุญาตลงทะเบียนเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้าซ้อนกัน 2.กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้าซ้อนกัน จะต้องขออนุญาตลงทะเบียนเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและคณบดีคณะวิชารายวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนทุกรายวิชาที่มีตารางสอบซ้าซ้อนกัน

   • ลงทะเบียนไปแล้วแต่ต้องการเอาบางรายวิชาออกทำอย่างไร ?

    ภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน นักศึกษาสามารถทำการถอนรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษาทางเว็บไซต์ http://reg.su.ac.th หรือ Mobile Application SU Smart REG

   • ลงทะเบียน หรือเพิ่มรายวิชาแล้ว ยังไม่มีชื่อปรากฏในรายวิชาเพราะอะไร ?

    เนื่องจากการชำระเงินยังไม่สมบูรณ์ นักศึกษายังมีหนี้ค้างชำระกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รวมถึงค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าน้า ค่าไฟ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ด้วย

   • ถอนรายวิชาแล้ว ทำไมยังพบรายวิชาดังกล่าวในตารางเรียน-ตารางสอบอยู่ ?

    การทำการถอนรายวิชาภายหลัง 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน รายวิชาดังกล่าวจะยังปรากฏอยู่ในตารางเรียน และแสดงสัญลักษณ์ W ในระเบียนผลการศึกษา

   • ไม่ได้ทำการลงทะเบียนเรียน จะมีผลอย่างไร ?

    หากนักศึกษาไม่ทำการลงทะเบียนเรียน และไม่ได้ลาพักการศึกษา จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

   • การถอนรายวิชาจะได้รับเงินคืนหรือไม่ ? และเมื่อไหร่จะได้รับเงินคืน (ค่าถอนรายวิชา) ?

    1.การถอนรายวิชาภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 1.1 กรณีนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในอัตราจำนวนหน่วยกิต จะได้รับเงินค่าถอนรายวิชาคืน 1.2 กรณีนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย จะพิจารณาจำนวนหน่วยกิตรวมภายหลังการถอนรายวิชา และอาจจะมีการคืนค่าลงทะเบียนเรียนตามอัตราที่กำหนด 2. การถอนรายวิชาหลังระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

   • การเพิ่มรายวิชาจะต้องชำระเงินเพิ่มหรือไม่ เท่าไร ?

    1. การเพิ่มรายวิชาภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 1.1 กรณีนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในอัตราจำนวนหน่วยกิต จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามจำนวนหน่วยกิตที่เพิ่มขึ้น 1.2 กรณีนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย จะพิจารณาจำนวนหน่วยกิตรวมภายหลังการเพิ่มรายวิชา และให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มตามอัตราที่กำหนด 2. การเพิ่มรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องชำระค่าปรับรายวิชาละ 100 บาท และชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มตามอัตราที่กำหนด

   • ไม่มีวิชาลงทะเบียนเรียนต้องทำอย่างไร ?

    นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องลาพักการศึกษาต่อคณบดีของคณะที่ต้นสังกัดภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

   • ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนในช่วงเวลาที่กำหนด ต้องทำอย่างไร ?

    นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้อง “ขอลงทะเบียน / เพิ่ม / ถอน ช้าเป็นกรณีพิเศษ ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และยื่นที่คณะวิชาที่นักศึกษาสังกัดผ่านคณะกรรมการประจำคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด

   • ลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ต้องทำอย่างไร?

    นักศึกษายื่นคำร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตน้อย กว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ยื่นที่คณะวิชาต้นสังกัด ผ่านคณบดีคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด

   • ลงทะเบียนผิดกลุ่ม ผิดหลักสูตรต้องทำอย่างไร ?

    - ภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน นักศึกษาสามารถทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดกลุ่มผ่านเว็บไซต์ http://reg.su.ac.th หรือ แอพพลิเคชั่น - ภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน นักศึกษาสามารถทำการถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดหลักสูตร และทำการเพิ่มรายวิชาที่ถูกต้องผ่านเว็บไซต์ http://reg.su.ac.th หรือ Application SU SMART REG - ภายหลังจากระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้อง “ขอลงทะเบียน / เพิ่ม / ถอน ช้าเป็นกรณีพิเศษ ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ผ่านคณะกรรมการประจำคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด

   • ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แบบแบ่ง หน่วยกิตต้องทำอย่างไร ?

    ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เขียนคำร้องยื่นที่กองบริหารงานวิชาการ

   • มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถเรียนต่อได้ควรทำอย่างไร ?

    หากนักศึกษาไม่ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา หรือลาออกต่อคณบดีของคณะที่ต้นสังกัดภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

   • ต้องการลาพักการศึกษาทำอย่างไร ?

    นักศึกษายื่นคำร้องลาพักต่อคณบดีคณะวิชาที่ต้นสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา

   • ต้องการลาออกทำอย่างไร ?

    นักศึกษายื่นคำร้องลาออกต่อคณบดีคณะวิชาที่ต้นสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา

   • สถานภาพ “รอพินิจ” คืออะไร ? จะถูกประกาศพ้นสภาพหรือไม่ ? เมื่อไร ?

    สถานภาพ “รอพินิจ” คือ นักศึกษาที่ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 โดยนักศึกษาจะถูกประกาศพ้นสภาพ เมื่อ - ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50 เมื่อมีการจำแนกสภาพนักศึกษา - ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 สองภาคการศึกษาที่มีการจำแนกสภาพนักศึกษาต่อเนื่องกัน - ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 สี่ภาคการศึกษาที่มีการจำแนกสภาพนักศึกษาต่อเนื่องกัน

   • การติดค่า I หมายถึงอะไร ? และต้องทำอย่างไร ?

    I คือ ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจเกิดจาก - นักศึกษาป่วยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มหาวิทยาลัยยอมรับ - นักศึกษาขาดสอบ โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่สังกัด - นักศึกษายังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นว่ายังไม่ควรประเมินผลการศึกษา

   • ผลการศึกษา X หมายถึงอะไร ? และต้องทำอย่างไร ?

    ผลการศึกษา X หมายถึงรายวิชาที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาไม่ส่งผลการศึกษาตามมหาวิทยาลัยกำหนด

   • ทำไมผลการศึกษายังไม่ปรากฏในระบบ?

    อาจารย์ผู้สอนหรือคณะวิชายังส่งเกรดไม่ถึงกองบริหารงานวิชาการ

   • การถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W จะมีผลต่อการได้เกียรตินิยมหรือไม่ ?

    การได้รับสัญลักษณ์ W ไม่มีผลต่อการได้เกียรตินิยม

   • วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาคือวันไหน ?

    ดูปฏิทินการศึกษา http://reg.su.ac.th

   • ผลการศึกษา I จะถูกเปลี่ยนเป็น F เมื่อไร ?

    หากอาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการศึกษาภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษา ผลการศึกษาจะถูกเปลี่ยนเป็น F หรือ U โดยอัตโนมัติ

   • ทำไมลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน และมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.00 แต่สถานภาพนักศึกษายังเป็น “รอพินิจ” ?

    ไม่มีการจำแนกสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน

   • พ้นสภาพฯ เนื่องจากผลการศึกษา แต่ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาถัดไปแล้ว จะได้รับเงินคืนหรือไม่ ? และต้องทำอย่างไร?

    ให้นักศึกษายื่นคำร้องผ่านคณะวิชาต้นสังกัด เพื่อขอรับเงินคืน

   • เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแล้ว แต่สถานะเป็น Fail ?

    โปรแกรมตรวจสอบจบการศึกษา ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้สมบูรณ์และการจัดหมวดหมู่ยังไม่ถูกต้อง

   • ผลการศึกษาครบแล้ว แต่ทำไมยังไม่สำเร็จการศึกษา ?

    การขออนุมัติการศึกษา เจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิชาการจะต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของผลการศึกษา การลงทะเบียนตามโครงสร้างหลักสูตร ก่อนจะนำเสนอคณะวิชาเพื่อขออนุมัติ

   • เกรดออกนานแล้ว ทำไมถึงยังไม่อนุมัติสำเร็จการศึกษา ? เมื่อผลการศึกษาครบแล้ว จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษานานเท่าไร ?

    ยังมีขั้นตอนการพิจารณา ผ่านคณะกรรมการประจำคณะ ประกาศสำเร็จการศึกษา ผ่านสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย

   • วันที่สำเร็จการศึกษาคือวันไหน ?

    หากนักศึกษายื่นคำร้องขอจบก่อนวันปิดภาคการศึกษา วันสำเร็จการศึกษา คือ วันปิดภาคการศึกษา

   • เมื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว จะใช้เวลาในการอนุมัติปริญญานานเท่าไร ?

    ภายในประมาณ 1 เดือน

   • ยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องทำอย่างไร ?

    ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ยังขาดอยู่ กองบริหารงานวิชาการแจ้งกลับไปคณะวิชาต้นสังกัด

   • ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ แต่ประสงค์จะเข้าร่วมในปีถัดไป ต้องทำอย่างไร ?

    ยื่นคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ภายใน 2 ปี 

    
   Top
   We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…