คณะวิทยาการจัดการ จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ และ ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ หลายอัตรา

20 August 2018 Author :  

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

1. ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา    ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาดัระดับปริญญาเอก ทางด้านภาษาจีน หรือการสอนภาษาจีน  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือปริญญาโท  ทางด้านภาษาจีน  หรือการสอนภาษาจีน  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกำลังทำวิทยานิพนธ์  โดยมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ    โทรศัพท์ 0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5790  หรือที่  สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์  0 3259 4043 ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ

2. ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ อัตราที่ 1 ด้านภาษาญี่ปุ่น  จำนวน  1  อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกาษาญี่ปุ่น  และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางด้านภาษาญี่ปุ่น  มีระดับคะแนนเฉลี่ยวสะสมไม่น้อยกว่า 3.00  มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง  มีศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับสูง  สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้เป็นอย่างดี 

3. ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ อัตราที่ 2 ด้านบัญชี  จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาบัญชี  มีระดับคะแนนเฉลี่ยวสะสมไม่น้อยกว่า 3.00  มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง  มีศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับสูง  สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะได้เป็นอย่างดี

ผู้สมัครตำแหน่งที่ 1 – 3 ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี     ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5790  หรือที่  สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์  0 3259 4043 ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…