เกี่ยวกับวิทยาเขต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ :

ปณิธาน

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มุ่งมั่นสนับสนุนทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิชาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า

คำขวัญ
ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมให้บริการ สร้างงานคุณภาพ
 
วิสัยทัศน์
เป็นหนึ่งด้านบริการ ทำงานอย่างสร้างสรรค์
 
พันธกิจ
1. สนับสนุนภารกิจของคณะวิชาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังนี้
    1.1 ภารกิจด้านการเรียนการสอน โดยการจัดห้องเรียนและห้องสอบ และให้บริการทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน การผลิตเอกสารการเรียนและการผลิตข้อสอบ
    1.2 ด้านการบริหารจัดการ โดยให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล
2. สนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
    2.1 ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ การจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
    2.2 ด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
    2.3 ด้านการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา การดูแลนักศึกษาในหอพัก และการให้บริการต่าง ๆ ภายในหอพัก
    2.4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา สวัสดิการของนักศึกษาและทุนการศึกษา
    2.5 ด้านการดูแล บำรุง รักษา ระบบสาธารณูปโภค
    2.6 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

 

โครงการ อพ.สธ. - มศก.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อพ.สธ.

 

 

ประกาศ อพ.สธ.

 
 
 

แผนแม่บท อพ.สธ. - มศก.

 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…