บุคลากร

ITA กองงานวิทยาเขตฯ

ITA-การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 
 

 

 

Mes icon

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

 

   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
   

การจัดการความรู้

รายงานการไปประชุม อบรม สัมมนา

 
 

 

รายงานการไปประชุม อบรม สัมมนาของบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Mes icon

ปี 2562

 

 

 

 

 Mes icon

 

ปี 2560

   
 

 

 

Mes icon

ปี 2559

   
 
 
   
 

โครงการจัดการความรู้เรื่องเทคนิคการเกษียนหนังสือและการเขียนหนังสือราชการที่ดี

   
 
 
   
   

Mes icon

ปี 2558

   
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

การเจ้าหน้าที่


การเงิน/การพัสดุ


ห้องประชุม/ยานพาหนะ/ใบแจ้งซ่อม


ขอใช้ห้องเรียน/ขอผลิตเอกสาร


ข้อปฏิบัติสำหรับการลาศึกษาต่อ


ขั้นตอนการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนไปนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ


แนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…