มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์กลาง 0-3259-4029-30 หรือโทร 0-3259-4043 ถึง 50 ต่อเบอร์ภายใน โทรสาร 0-3259-4026